คณะกรรมการฯ

กรรมการที่ปรึกษา

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
4. รองศาสตราจารย์ศรีศักร์ วัลลิโภดม
5. ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ

กรรมการที่ปรึกษา

1. รศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ ประธานกรรมการ
2. อ.ยุวดี ตปนียากร กรรมการ
3. ผศ.ดร.เลิศดาว สายัณเกณะ กรรมการ
4. ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย กรรมการ
5. ผศ.สมชาย นิลอาธ กรรมการ
6. อ.สวรรค์ ตั้งตรงสิทธิกุล กรรมการ
7. นายสัตวแพทย์วรพล เองวานิช กรรมการ
8. ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช กรรมการ
9. อ.มงคล คาร์น กรรมการ
10. อ.สักริทร์ แซ่ภ กรรมการ
11. ผศ.สมชาติ มณีโชต กรรมการ
12. อ.ทม เกตุวงศา กรรมการและเลขานุการ
13. นายวุฒิกร กะตะสีลา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

msu_pic2