ตูบต่อเล้า/เล้าข้าว

ban_isan_05

เล้าข้าว และตูบต่อเล้า

เล้าข้าว (ยุ้งข้าว) เป็นสถานที่เก็บข้างเปลือกและผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้ง
เป็นที่เก็บเครื่องมือเครื่องใช้ในวิถีชีวิตและคอกสัตว์เลี้ยง
ตูบต่อเล้า เป็นเรือนชั่วคราวที่ต่อยื่นออกมาจากตูบต่อเล้า เป็นที่อยู่อาศัยของ
ครอบครัวใหม่ที่แยกเรือนออกจากเรือนของพ่อแม่แต่ยังไม่มีกำลังที่จะสร้างเรือนใหม่
หรือถ้าไม่มีผู้อยู่อาศัยก็ใช้เป็นสถานที่เก็บวัสดุหรือเครื่องมือเครื่องใช้ในวิถีชีวิต

Lao Khao and Toob Tor Lao

Lao Khao or a barn in English keeps paddy rice and agricultural produce,
as well as everyday-life utensils and pen for animals.
Toob Tor Lao is a temporary building which stretches from Lao Khao as
a residence of a new family, not being able to afford building a new house,
which lives separately from the parents house (main house within the same
area). If there is no resident, the barn can also be used as a storehouse.

msu_pic2