นิทรรศการ

ustory1

 

 

นิทรรศการชุดพระมหากรุณาธิคุณ

 

แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ustory2

 

 

นิทรรศการชุดผู้บริหาร

 

 

แสดงรายนามผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
มหาสารคามในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ban_isan_02

 

 

นิทรรศการชุดอาคารสถานที่

 

 

แสดงพัฒนาการของอาคารและสถานที่ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

 

ustory4

นิทรรศการชุดชีวิตนิสิต

 

 

แสดงวิวัฒนาการด้านต่างๆ เช่น การศึกษา
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

 

 

ustory3

นิทรรศการชุด อดีต-ปัจจุบัน

 

 

แสดงการเปรียบเทียบภาพในอดีตและปัจจุบัน
ของบุคคลสำคัญต่างๆในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม