ประวัติความเป็นมา หอจดหมายเหตุ

ban_isan_01

       ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศหลายแห่งให้ความสำคัญกับเอกสารการปฏิบัติงานที่เกียวข้องกับบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยตนเองมากขึ้นจึงมีการจัดตั้งหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมจัดเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเข้าไว้ในสถานที่จัดเก็บที่เป็นระบบ เก็บความทรงจำของสถาบัน(Institute Memory/Offical Memory)โดยการตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงมีความคิดริเริ่มที่จะตั้งหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือระหว่างสำนักวิทยบริการกับโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ฯเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

       หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถานที่เก็บความทรงจำของสถาบันดังนั้นจึงมีความสำคัญในการเป็นหน่วยงานที่ช่วยเชื่อมโยงและถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เกิดการรับรู้เรื่องราว พัฒนาการ ความเป็นมา ตัวตนของสถาบันเพื่อมีส่วนร่วมในการหล่อหลอมและคืนความทรงจำร่วมของมหาวิทยาลัยมหาสารคามแก่นิสิตบุคลากร  เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นหนึ่งเดียว  ให้นิสิตเกิดความภูมิใจและร่วมมือในการส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ต่อไปนอกจากนี้หอจดหมายเหตุยังเป็นหน่วยงานที่รวบรวมหลักฐานที่แสดงให้เห็นพัฒนาการของมหาวิทยาลัยที่สามารถใช้ในการค้นคว้าอ้างอิงข้อมูลทางประวัติศาสตร์การเมือง  กฎหมาย และวัฒนธรรม  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการใช้เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพันามหาวิทยาลัยต่อไป

       อนึ่ง ประการสำคัญหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยจะดำเนินงานร่วมกับพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยใน การนำเสนอเรื่องราวของมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาาพของชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น  กระตุ้นการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนทั้งมหาวิทยาลัยชุมชนท้องถิ่นและสังคมโดยรวมทั้งด้านคุณค่าและมูลค่า

ac1 ac2 ac3

ความสำคัญของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นศูนย์เก็บเอกสารราชการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เอกสารส่วนบุคคลที่ยังไม่ครบกำหนดเวลา  และเงื่อนไขที่จะให้บริการได้
2. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีหน้าที่จัดหา รวบรวม เก็บรักษาและให้บริการเอกสารและและวัสดุจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและเอกสารวัสดุจดหมายเหตุส่วนบุคคลที่ครบกำหนดเวลา  และเงื่อนไขที่สามารถให้บริการแก่ผู้ค้นคว้าได้
3. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นแหล่งรวบรวมเอกสาร หนังสืองานวิจัยรูปภาพที่เกียวข้องกับภาคอีสานเพื่อให้บริการค้นคว้า ศึกษาวิจัยแก่บุคลากรนิสิตและผู้สนใจทั่วไป
4. หอจดหมายเหตุเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล  เอกสารอ้างอิง รูปภาพและวัสดุสิ่งของเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น  เพื่อเป็นฐานในการนำเสนอผ่านรูปแบบพิพิธภัณฑ์

msu_pic2