ประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แสดงถึงพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีความหมาย และความสัมพันธ์ ควบคู่มากับพัฒนาการของสังคมตั้งแต่ยุคเริ่มต้นที่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม (พ.ศ.2511) จนถึงยุคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม (พ.ศ.2517) และในยุค มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ.2537) ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของมหาวิทยาลัยที่ เกิดขึ้น ดำรงอยู่ และเปลี่ยนแปลงอย่างสอดคล้องกับพัฒนาการของสังคม ทั้งในระดับ ท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนความหมายและความ สัมพันธ์ กับชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคล อื่นๆ

 


msu_pic2