ภูมิปัญญาชาวลุ่มแม่น้ำชี

แสดงองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาของชาวลุ่มแม่น้ำชีอันแสดงให้เห็นถึงความเฉลียว
ฉลาดในการสร้างสมดุลระหว่างวิถีชีวิตกับสภาพแวดล้อมในด้านข้าว นา ป่า เกลือ รวมทั้ง
การนำเสนอรูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาองค์ควารู้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น

sheriver_1

นิทรรศการชุด ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
จากหลักฐานทางโบราณคดีลุ่มแม่น้ำชี

sheriver_2

นิทรรศการชุด ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นลุ่มแม่น้ำชี

msu_pic2