รู้จักอีสาน ผ่านความรู้ความคิดของผู้คน

นิทรรศการชุดนี้ประกอบด้วยประเด็นเนื้อหาทั้งหมด 16 ประเด็น ซึ่งเป็นผลผลิตจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานของนักวิชาการสาขาต่างๆที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคอีสานและประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งผลจากการประมวลเนื้อหาดังกล่าวออกมาเป็นนิทรรศการชุดนี้ทำให้ผู้ชมสามารถมองอีสานในมุมมองที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยประเด็นของนิทรรศการชุดนี้มีเนื้อหาครอบคลุมและสอดคล้องกันตั้งแต่ประเด็นด้านโบราณคดีประวัติศาสตร์สังคมวิทยามานุษยวิทยาและรัฐศาสตร์เพื่อเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนภาคอีสานตั้งแต่อดีตจนถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมีแก่นของประเด็นเนื้อหา (Theme) คือ ด้วยเงื่อนไขทางภูมินิเวศน์ ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ตลอดทั้งบริบทแวดล้อมทางสังคมและการเมืองในแต่ละช่วงเวลานั้น ได้เป็นทั้งเหตุและผลในการหล่อหลอมสังคมอีสานจนทำให้สังคมอีสานมีสภาพดังเช่นในปัจจุบัน

ชมนิทรรศการออนไลน์ คลิกที่ภาพ เพื่อชมขนาดใหญ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

msu_pic2