เรือนประยุกต์หลังใหญ่

ban_isan_01

เรือนประยุกต์หลังใหญ่

เป็นรูปแบบเรือนที่มีการประยุกต์ทั้งด้านโครงสร้างและวัสดุแต่ยังคงรักษารูปแบบ
และภาพลักษณ์ของเรือนอีสานแบบดั้งเดิม
การใช้พื้นที่ภายใน ประกอบด้วย ห้องประชุม (45 ที่) คลังและห้องปฏิบัติการ
คลินิกพิพิธภัณฑ์ คลังเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสำนักงาน
โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

The Big Ruan Phra Yuk

The Big Ruan Phra Yuk has been both structurally and materially
applied butthe same form and appearance of traditional Isaan house
are still maintained.
The interior space comprises a conference room (45 seats),
a storehouse, the museum clinic laboratory, Mahasarakham University
archive room and Mahasarakham University Museum Founding Project office.

msu_pic2