เรือนประยุกต์หลังเล็ก

ban_isan_02

เรือนประยุกต์หลังเล็ก

เป็นเรือนประยุกต์ขนาดเล็ก ชั้นบนเป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการพัฒนาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “The University Story” ชั้นล่างเป็นพื้นที่สำหรับ
จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน

The Small Ruan Phra Yuk

The Small Ruan Phra Yuk is a small building. The building has 2 floors :
the upper floor, there is a space for an exhibition regarding the development
of Mahasarakham University—‘The University Story’; and the lower floor
which is for temporary exhibitions.

msu_pic2