เรือนเกย

ban_isan_04

เรือนเกย

เป็นรูปแบบเรือนในวิถีชีวิตของชาวอีสานที่มีการต่อเกย (ชาน) ออกมา
จากเรือนใหญ่ (เรือนนอน) เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งเป็นเรือนไฟ (ครัว) สถานที่
พักผ่อน รับประทานอาหาร ต้อนรับแขก และประกอบพิธีหรือกิจกรรมใน
วิถีชีวิตของชาวอีสาน ด้านล่างของเรือนใช้เป็นสถานที่เก็บวัสดุหรือเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการดำเนินชีวิต บางครั้งอาจใช้เป็นคอกสัตว์เลี้ยง เช่น ไก่ วัว ควาย
เรือนเกยเป็นที่จัดแสดงนิทรรสการ “เอกสารใบลาน” ของโครงการอนุรักษ์
ใบลานใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Ruan Keoi

Ruan Keoi is a traditional Isaan house which has a porch extended
from the main house (bedroom). This porch can be used as a kitchen,
recreation area, dining area, guest area and other uses for rituals and
traditional activities for the Isaan. The lower floor is used as a storehouse,
e.g. for storing utensils. Sometimes the area is used as a pen for poultry,
cows and, buffaloes
Ruan Keoi is used as the ‘palm-leaf manuscript’ exhibition which
belongs toPreserving Palm-leaf Manuscript in the North-East Project

msu_pic2