เรือนโข่ง

ban_isan_03

เรือนโข่ง

“เรือนโข่ง” เป็นเรือนหลังเล็กที่มีโครงสร้างเฉพาะของตนแต่สร้างติดกับชาน
ของเรือนใหญ่ (เรือนนอน) ไว้ เมื่อต้องการแยกเรือนก็สามารถรื้อถอนไปสร้าง
เป็นเรือนหลังใหม่ได้โดยไม่กระทบต่อโครงสร้างของเรือนใหญ่
เรือนโข่งเป็นที่จัดแสดงนิทรรศการ “ดนตรีอีสาน” และเป็นที่ตั้งของชมรม
นาฏศิลปืและดนตรี พื้นเมืองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Ruan Khong

Ruan Khong is a small building that has its own distinguished structure,
but it is built attached to the porch of the Big house (bedroom). When it
needsto be removed, it can be taken directly without damaging the
structure of themain building.
Ruan Khong is used as an area where ‘Music of Isaan’ exhibition is held.
It is also the Traditional Mahasarakham Dance and Music club head office.

msu_pic2