เรือยผู้ไท

ban_isan_06

เรือนผู้ไท

เป็นรูปแบบเรือนของ “ชาวผู้ไท” ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งซึ่งตั้งถิ่นฐาน
อยู่ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ มีลักษณะคล้ายคลึงกับเรือนโข่ง ต่างกันที่
“ขื่อและคาน” ของเรือนหลังเล็กจะฝากยึดติดกับโครงสร้างของเรือนใหญ่
เรือนผู้ไท เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการ “ภูมิปัญญาชาวลุ่มน้ำชี”

Ruan Phu Tai

Ruan Phu Tai is the Phu Tai’s type of house. Phu Thi is a group
of race that live in the North-east. The building is similar to that of
Ruan Khong but slightly different: the ‘beam and bar’ of the small
house is attached to the structure of the big house.
Ruan Phu Tai displays an exhibition on ‘Wisdom of the Chi River.’

msu_pic2