กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานเลี้ยงส่งผู้เข้าร่วมโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (L4C :Leadership for Change Program) ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานเลี้ยงส่งผู้เข้าร่วมโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (L4C :Leadership for Change Program) ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับ University of the Free State (UFS) ประเทศแอฟริกาใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามและนักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและเข้าร่วมกิจกรรมอันจะนำไปสู่การสร้างภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนาทักษะความเข้าใจในกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองสถาบัน

ภาพ / ข่าว : พิชิตพล  ปาระภา

ลิขสิทธิ์ : พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

IMG_2391 IMG_2393 IMG_2394 IMG_2395 IMG_2398 IMG_2403 IMG_2405 IMG_2407 IMG_2410 IMG_2415 IMG_2416 IMG_2419 IMG_2423 IMG_2426 IMG_2427 IMG_2430 IMG_2438

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz