กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (L4C :Leadership for Change Program) ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (L4C :Leadership for Change Program) ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับ University of the Free State (UFS) ประเทศแอฟริกาใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามและนักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและเข้าร่วมกิจกรรมอันจะนำไปสู่การสร้างภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนาทักษะความเข้าใจในกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองสถาบัน

ภาพ / ข่าว : พิชิตพล  ปาระภา

ลิขสิทธิ์ : พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

IMG_2312 IMG_2314 IMG_2316 IMG_2318 IMG_2319 IMG_2320 IMG_2321 IMG_2322 IMG_2323 IMG_2310

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz