งดใช้สถานที่ตั้งแต่ 24 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ออกมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประกอบกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 1-5 ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 ในพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวและให้สอดคล้องกับมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ และของประเทศ ในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และเพื่อป้องกัน ชะลอ และบรรเทาผลจากการระบาดของโรคในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพและชีวิตของบุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงให้คณะ หน่วยงาน และบุคลากร ถือปฏิบัติตตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz